Algemene voorwaarden/disclaimer

Algemeen

Handelnaam: Elsje Bruijnesteijn
Vóór het boeken van een wildplukwandeling bij Elsje Bruijnesteijn dienen de Disclaimer/Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en Elsje Bruijnesteijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden/disclaimer.
Elsje Bruijnesteijn spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus tot stand te brengen, een zogenaamde inspanningsverplichting.

Website

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Elsje Bruijnesteijn zet zich in voor juiste en actuele informatie op de website, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen ook niet tijdig doorgevoerde wijzigingen en onjuiste of onvolledige informatie. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de (vermeende) schade die is ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan deze website en bijbehorend weblog. Teksten en foto’s die zijn gemaakt door Elsje Bruijnesteijn zijn eigendom van Elsje Bruijnesteijn en mogen niet zonder toestemming en bronvermelding door derden of voor commerciële doeleinden worden overgenomen.

Wildplukwandelingen

Eigen risico
Wildplukken is op eigen risico. Elsje Bruijnesteijn stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van interpretaties van de informatie gegeven vooraf en tijdens de wildplukwandelingen door anderen. Elsje Bruijnesteijn kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het pluk- en proefgedrag van een ander en de negatieve gevolgen die hieruit voortvloeien.

Verzekering
De cursist is verplicht mogelijke risico’s zelf te dekken door een dekkende ziektekostenverzekering.

Risico en Aansprakelijkheid
De wildplukwandelingen zijn niet gevaarlijk; desondanks is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. De wandeling vindt plaats in de natuur en de natuur is nooit geheel risicovrij.

  • Ondanks dat Elsje Bruijnesteijn alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om risico’s te minimaliseren, accepteert de deelnemer dat ongelukken kunnen plaatsvinden zonder dat Elsje Bruijnesteijn schuld treft.
  • Elsje Bruijnesteijn is niet aansprakelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het niet volgen van de (vooraf schriftelijk opgestuurde) instructies door de cdeelnemer, niet tijdens en niet na de deelnemer.
  • Elsje Bruijnesteijn is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van persoonlijke spullen van de deelnemer.
  • Medische problemen die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de wandeling, dienen vooraf doorgegeven te worden aan Elsje Bruijnesteijn (denk aan voedselallergieen). Als een deelnemer een levensbedreigende voedselallergie heeft, dient dit altijd gemeld te worden. Elsje Bruijnesteijn en de deelnemer overleggen samen de alternatieve mogelijkheden mbt de proeverij.
  • Indien Elsje Bruijnestiejn materiaal ter beschikking stelt, dient de deelnemer verantwoord met dit materiaal om te gaan. Kosten die ontstaan door nalatigheid of vernielzucht zullen in rekening gebracht worden.

Klachten
In geval dat een deelnemer een klacht heeft over de wandeling, dient de deelnemer deze tijdens de wandeling te melden bij Elsje Bruijnesteijn, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht te verhelpen.
Een klacht die na het beëindigen van de cursus wordt gemeld, heeft geen invloed op de reeds gevolgde wandeling. Deze klacht wordt meegenomen in de evaluatie voor de toekomstige wandelingen.
Een klacht leidt niet tot het terugbetalen van het deelnamegeld.